Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu ogłasza nabór do klas I na rok szkolny 2024/2025

Zapisu dziecka dokonuje pracownik

szkoły na podstawie złożonego zgłoszenia (dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły) lub wniosku o przyjęcie dziecka (dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły) od dnia 4 marca 2024r. do dnia 17 maja 2024r. w sekretariacie szkoły (czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 15.00)

W przypadku braku możliwości wydrukowania karty zgłoszenia/wniosku przez rodzica/opiekuna prawnego dokumenty można pobrać z portierni szkoły.

O przyjęciu do klasy artystycznej decyduje kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu do klasy pływackiej decyduje wynik testu sprawnościowego, który odbędzie się 17.04.2024r. o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej nr 45 w Bytomiu (budynek „B”).

Prosimy o podpisy obojga rodziców lub opiekunów prawnych na zgłoszeniach/wnioskach.

Dokumenty do pobrania: