W naszej szkole prowadzimy klasy sportowe:

  • klasy o profilu pływackim: 1a, 2a, 3a, 7a
  • klasy o profilu siatkówka dziewcząt i pływanie: 6a
  • klasy o profilu siatkówka dziewcząt i piłka nożna chłopców: 4a, 5a.

W klasie sportowej uczniowie realizują zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 10 godzin tygodniowo. W czasie zajęć pracujemy nad poprawą sprawności fizycznej oraz nad rozwojem psychicznym i emocjonalnym. Obok zagadnień z zakresu techniki i taktyki profilowanej dyscypliny, realizujemy również zajęcia z innych dyscyplin sportowych objętych  zakresem materiału z podstawy programowej. Doskonalimy i uczymy dzieci nowych umiejętności poprzez gry i zabawy ruchowe. Lekcje wychowania fizycznego prowadzą wykwalifikowani trenerzy, nauczyciele, a wysiłek fizyczny dostosowujemy do wieku i możliwości ucznia. Liczba godzin wychowania fizycznego jest równomiernie rozłożona w całym tygodniu nauki, by umożliwić dzieciom warunki do ćwiczeń i nauki.

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów na testy sprawnościowe do klasy 1 oraz uczniów klas 3 i 6 na testy sprawnościowe  w ramach rekrutacji uzupełniającej.

Testy sprawnościowe do klasy 1 odbędą się 18 kwietnia 2023 r. o godz. 16.00 

Rekrutacja uzupełniająca do klasy 4 i 7 odbędzie się w maju 2023r.

Chętnych uczniów z poza rejonu szkoły, chcących uczęszczać do klas sportowych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły (tel.  32 3867638).

Kryteria rekrutacji uczniów do klas sportowych w Szkole Podstawowej nr 45 w Bytomiu

Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego (oprócz czterech godzin podstawy programowej z wychowania fizycznego sześciogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu piłki ręcznej) równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwym dla szkoły podstawowej.

Podstawa prawna:

1. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.)

2. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 671)

3. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610)

 

Zadaniem oddziału sportowego jest stworzenie uczniom optymalnych warunków, umożliwiających godzenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych, w szczególności przez:

1) opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, aby rozkład innych zajęć dydaktycznych był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych;

2) dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów na zajęciach edukacyjnych wiadomości objętych programem nauczania;

3) umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe i uczestniczącym w zawodach ogólnopolskich lub międzynarodowych realizowania indywidualnego programu lub toku nauki;

4) organizowanie ferii letnich i zimowych w ciągu całego roku szkolnego, z dostosowaniem ich terminów do terminów zawodów sportowych, przy zachowaniu liczby dni wolnych od zajęć, określonej odrębnymi przepisami.

5) Szkoła posiada obiekty lub urządzenia sportowe niezbędne dla realizacji szkolenia sportowego: salę gimnastyczną, boisko szkolne.

6) Szkolenia sportowe mogą być realizowane z wykorzystaniem obiektów lub urządzeń sportowych innych jednostek organizacyjnych.

7) W oddziałach sportowych realizowany jest ukierunkowany etap szkolenia sportowego, mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów do szkolenia w określonym sporcie (lub specjalistyczny). www. msit.gov.pl/pl/sport/sport-mlodzieżowy/programy-szkolenia

8) Szkolenie sportowe prowadzone jest w ramach zajęć sportowych według programów szkolenia sportowego opracowanych dla następujących dyscyplin sportu: piłki ręcznej.

9) Program szkolenia sportowego jest realizowany równolegle z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego.

10) W ramach programu szkolenia sportowego szkoła może organizować dla uczniów obozy szkoleniowe, których celem jest doskonalenie umiejętności sportowych. 8 §6 i 8 rozporządzenia MEN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów mistrzostwa sportowego

11) Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w oddziale sportowym wynosi 10.

12) W ramach ustalonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych realizowane są obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, przewidziane w ramowym planie nauczania dla szkoły podstawowej.

13) Uczniowie uczęszczający do oddziału sportowego biorą udział we współzawodnictwie sportowym.

14) Uczniowie oddziału sportowego, którzy ze względu na kontuzję lub czasową niezdolność do uprawiania sportu nie uczestniczą w zajęciach sportowych, uczęszczają na pozostałe zajęcia edukacyjne.

15) W przypadku opinii nauczyciela wychowania fizycznego prowadzącego zajęcia sportowe, lub opinii lekarza, uzasadniającej brak możliwości kontynuowania szkolenia sportowego, uczeń oddziału sportowego przechodzi od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału szkolnego działającego na zasadach ogólnych.