AKTUALNOŚCI   –  WARSZTAT  –  REGULAMIN


Witaj na stronie biblioteki
Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu

Biblioteka i czytelnia czynne:

BUDYNEK A:
poniedziałek od 7.45 do 14.15
wtorek od 7.45 do 14.15
środa od 7.45 do 14.45
czwartek od 7.45 do 14.45
piątek od 7.45 do 13.50

BUDYNEK B:
poniedziałek-czwartek od 9.30 do 10.50
wtorek od 8.45 do 9.50

Zapraszamy
kontakt e-mail: biblioteka45sp@gmail.com

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu działa od początku istnienia szkoły. Gromadzi zbiory niezbędne dla uczniów i nauczycieli. Obecnie księgozbiór biblioteki liczy około 22 tys. woluminów.

W zbiorach biblioteki znajdują się:
– literatura piękna dla uczniów, w której przeważają lektury obowiązujące na lekcjach języka polskiego,
– literatura piękna dla nauczycieli,
– literatura popularnonaukowa z różnych dziedzin wiedzy ( dla uczniów i nauczycieli),
– obszerny księgozbiór podręczny, w skład którego wchodzą encyklopedie, słowniki, informatory, atlasy, albumy,
– podręczniki z wszystkich przedmiotów nauczanych w szkole,
– prenumerowane czasopisma: “Głos Nauczycielski”, “Życie Bytomskie”, “Biologia w Szkole z Przyrodą”, “Lider”, “Biblioteka w Szkole”, “Życie Szkoły”
– zbiory audiowizualne w postaci płyt DVD z filmami popularnonaukowymi.


WARSZTAT

Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Na warsztat informacyjny biblioteki Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu składają się:

1. Katalog komputerowy – pozwalający na wyszukiwanie pozycji książkowych w:
– katalogu alfabetycznym – wg hasła głównego (nazwiska autora),
– katalogu tytułowym – wg tytułu dzieła,
– katalogu przedmiotowym – wg haseł odzwierciedlających treść dokumentu,
– zestawieniach bibliograficznych.

2. Księgozbiór podręczny – zawiera wydawnictwa o charakterze informacyjnym (encyklopedie, słowniki, leksykony, poradniki, informatory, czasopisma i literatura popularnonaukowa)

3. Zestawienia bibliograficzne dotyczące materiałów repertuarowych.

4. Zasoby sieci Internet – uzupełnienie braków informacyjnych tradycyjnych zbiorów bibliotecznych poprzez informacje z wyspecjalizowanych portali i serwisów edukacyjnych, encyklopedie i słowniki sieciowe, zbiory tekstów literackich np. lektur szkolnych, wirtualne muzea i galerie sztuki, strony monograficzne przygotowane przez miłośników matematyki, historii, literatury, przyrody, fizyki itp.

5. Gabloty informacyjne oraz strona internetowa biblioteki SP nr 45 w Bytomiu – gdzie eksponowane są informacje dotyczące funkcjonowania biblioteki.


Regulamin biblioteki szkolnej:

I. Prawa i warunki korzystania
– Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni szkoły i rodzice.
– Biblioteka udostępnia swe zbiory od września do maja włącznie każdego roku szkolnego.
– Każdy uczeń obowiązany jest zaznajomić się z regulaminem biblioteki szkolnej.
– Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
– Z końcem maja każdego roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone z biblioteki powinny być zwrócone.
– Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą obowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.
– W przypadkach uzasadnionych biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
– W bibliotece szkolnej należy zachować ciszę i porządek.

II. Wypożyczanie książek
– Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
– Nie można książek wypożyczonych przekazywać osobom trzecim.
– Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki (w tym tylko jedna lektura) na okres 2 tygodni.
– Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień, może przed upływem terminu zwrotu przynieść książkę i prosić dwukrotnie o prolongatę terminu zwrotu.
– Za przetrzymywanie książek (powyżej 1 miesiąca) należy do biblioteki przynieść książkę wskazaną przez bibliotekarza (lektura). W razie niedostosowania się do tej zasady uczeń otrzymuje ujemne punkty z zachowania w PSO.
– Prośbę czytelnika o zarezerwowanie mu książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
– O ile czytelnik nie zgłosił się po zarezerwowaną książkę w oznaczonym terminie, bibliotekarz może wypożyczyć ją innemu czytelnikowi.
– Uczeń, w którego domu panuje choroba zakaźna nie może korzystać z biblioteki.

III. Odpowiedzialność czytelnika
– Czytelnik (w przypadku osoby nieletniej – rodzic/prawny opiekun dziecka) odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych przez siebie książek.
– Za przetrzymywanie książek (powyżej sześciu tygodni bez skorzystania z możliwości dwukrotnej prolongaty) ustala się karę. Należy do biblioteki przynieść książkę wskazaną przez bibliotekarza (lektura). Nieprzestrzeganie tej zasady przez ucznia będzie miało wpływ na ocenę z zachowania. Wychowawca informowany jest o stanie czytelnictwa klasy przez łączników bibliotecznych na początku każdego miesiąca.
– Ocena z zachowania będzie obniżana w sytuacji notorycznego przetrzymywania książek, bądźŸ ignorowania upomnień bibliotekarza i wychowawcy klasy. – Czytelnik jest zobowiązany odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. O ile odkupienie nie jest możliwe, powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez bibliotekarza.
IV. Podręczniki szkolne i materiały edukacyjne
– Biblioteka gromadzi i udostępnia uczniom podręczniki i materiały edukacyjne. – Zasady ich wypożyczania określone są w odrębnych regulaminach.