Egzamin ósmoklasisty – informacje.

Padlet doradztwo zawodowe K.Całuń – Sikora

Pobierz plik pdf lub przejrzyj galerię.

 

Informacje ogólne i terminarz najnowsze wytyczne kliknij poniższy link

SZCZEGÓŁOWA ORGANIZACJA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Wytyczne Centralnej Komisji Edukacyjnej

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Uczniowie uprawnieni do dostosowania warunków lub formy egzaminu:

1. Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.
2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:

  • zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
  • wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
  • odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty:

z języka polskiego – nie więcej niż o 60 minut
z matematyki – nie więcej niż o 50 minut
z języka obcego nowożytnego – nie więcej niż o 45 minut

  • ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia,
  • zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,

Dostosowanie form i warunków egzaminu ósmoklasisty przysługuje uczniom:

  • posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
  • posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
  • posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania chorym lub niesprawnym czasowo
  • posiadającym opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
  • którzy w roku szkolnym 2019/2020 był objęci byli pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na:

a. trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
b. zaburzenia komunikacji językowej
c. sytuację kryzysową lub traumatyczną