Nasza Szkoła jest ważnym i przyjaznym miejscem dla każdego ucznia. Indywidualne podejście pozwala każdemu dziecku osiągnąć sukces na miarę jego możliwości, rozwinąć swoje zainteresowania i uzdolnienia. Uczymy, bawimy, wdrażamy do samodzielności, pielęgnujemy w uczniach radość, ciekawość świata i tolerancję wobec innych oraz kształcimy kompetencje społeczne, rozwijamy talenty i wspieramy rozwój ucznia. Nauka w naszej szkole odbywa się na jednej zmianie. Sale lekcyjne są jasne, przestronne, wyposażone w sprzęt multimedialny.

Zapraszamy do obejrzenia naszej prezentacji

kliknij obrazek poniżej ?

Efekty naszych działań to:

   • bezpieczna szkoła
   • nowoczesne klasopracownie
   • innowacje pedagogiczne
   • wysokie wyniki zewnętrznego egzaminu ósmoklasisty
   • laureaci i finaliści wielu konkursów
   • szkoła demokracji przyjazna uczniom

Nasza oferta!

   • wysoki poziom nauczania na podbudowie wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, z klasami ogólnymi i profilowanymi
   • wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna
   • zajęcia dodatkowe
   • zajęcia wyrównawcze
   • zajęcia na basenie
   • zajęcia na zielonych terenach przyszkolnych: dwa boiska tartanowe, boiska trawiaste, bieżnia 60m, skocznia w dal, nowoczesny plac zabaw, miasteczko ruchu drogowego
   • aktywnie działający chór szkolny „BelCanto”
   • prężnie działający Samorząd Szkolny

Posiadamy certyfikaty:

Szkoła Demokracji, Szkoła Pozytywnego Myślenia, Szkoła z klasą, Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła Myślenia, Szkoła w Ruchu, Szkoła Przyjazna dla sportu, WF z klasą, Asy Internetu, Cyfrowa Szkoła, Szkoła bez przemocy

Ponadto:

   • organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi
   • zapewniamy szeroki wachlarz kół zainteresowań, sprzyjających rozwojowi intelektualnemu i emocjonalnemu dziecka: artystyczne, teatralne, sportowe, taneczne, szachowe, eksperymentalne, językowe, dziennikarskie
   • stawiamy na europejską współpracę szkół w ramach realizacji projektów e-twinning
   • organizujemy wyjazdy na wycieczki krajowe i zagraniczne
   • zapewniamy możliwość korzystania z zajęć kompensacyjno – korekcyjnych, terapii pedagogicznej oraz rewalidacji indywidualnej prowadzonych przez pedagoga i psychologa
   • wprowadzamy w bogaty świat kultury i sztuki: lekcje teatralne, biblioteczne, muzealne, audycje muzyczne, koncerty, spotkania z artystami, wystawy plastyczne, targi edukacyjne, edukacja filmowa
   • bierzemy udział w programach i projektach edukacyjnych szkolnych i międzyszkolnych
    bierzemy udział w Bytomskiej Akademii Kompetencji oraz w ramach Uniwersytetu Dzieci
   • realizujemy programy autorskie i innowacje pedagogiczne
   • bierzemy udział w zawodach sportowych na różnych szczeblach
   • zapewniamy możliwość korzystania z obiadów i opieki w świetlicy szkolnej
   • promujemy osiągnięcia uczniów w szkole i w środowisku
   • oferujemy możliwość zdobycia karty rowerowej i karty pływackiej

Nasza baza lokalowa jest bardzo bogata:

   • pracownie przedmiotowe i sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne
    w klasach I-III każdy uczeń ma do swojej dyspozycji szufladę w szafce do przechowywania podręczników i przyborów, a w klasach IV-VIII – indywidualne szafki uczniowskie
   • pracownie informatyczne z dostępem do Internetu, stanowiska z laptopem dla każdego ucznia
   • biblioteka szkolna
   • basen szkolny
   • trzy sale gimnastyczne, sala do zajęć gimnastyki korekcyjnej oraz sala do rekreacji
   • dwa boiska sportowe wielofunkcyjne, bieżnia i skocznia w dal
   • plac zabaw z nowoczesnym wyposażeniem
   • strefa ciszy
   • gabinet pedagoga, psychologa, logopedy i gabinet higieny szkolnej
   • świetlica szkolna czynna od 6.45 do 16.30
   • stołówka szkolna czynna w godz. 11.30 do 14.00

Misja szkoły

   • wychowujemy i kształcimy w bezpiecznej i twórczej atmosferze młodego człowieka bytomianina, Polaka, Europejczyka świadomego dziedzictwa kulturowego swego narodu
   • pomagamy uczniom w zdobywaniu i opanowaniu wiedzy oraz umiejętności w stopniu, na jaki pozwalają ich zdolności i predyspozycje z uwzględnieniem pasji uczniów
   • rozwijamy w młodym człowieku wrażliwość, tolerancję oraz odpowiedzialność za siebie i innych
   • dbamy o życzliwą atmosferę, wzmacnianie wzajemnego zaufania i stworzenie atmosfery sprzyjającej współpracy z uczniami, rodzicami i środowiskiem lokalnym
   • uczymy, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie, ukierunkowując uczniów na osiągnięcie sukcesu

Wizja szkoły

   • nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania i uczenia się przebiega w przyjaznej atmosferze. Dbamy o bezpieczeństwo i komfort nauki
   • przygotowujemy do świadomego podejścia do egzaminu w klasie 8 i wykazania się optymalnymi wynikami
   • zapewniamy naukę z wykorzystaniem nowoczesnej bazy szkoły
   • uczymy kreatywności, komunikacji, przedsiębiorczości oraz umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, dzięki aktywnej postawie nauczycieli
   • doskonalimy umiejętność funkcjonowania we współczesnym świecie
   • oddziałujemy wychowawczo, opierając się na tradycji i przestrzeganiu norm społecznych
   • rozwijamy wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka

Absolwent naszej szkoły:

   • wykazuje potrzebę zdobywania wiedzy o świecie
   • stosuje zdobytą wiedzę w praktyce
   • szuka w świecie dobra, prawdy i piękna
   • jest życzliwy, tolerancyjny
   • potrafi pracować w zespole
   • wykazuje kreatywność i konsekwentnie dąży do realizacji wyznaczonych celów
   • cechuje go kultura osobista
   • jest świadomym i odpowiedzialnym obywatelem i patriotą

Kadrę szkoły tworzą osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, kreatywne, aktywne zawodowo. Działalność edukacyjną i wychowawczą organizują w oparciu o metody aktywne. Razem z rodzicami wspieramy każde dziecko w rozwijaniu indywidualnych możliwości intelektualnych i kształtowaniu własnej osobowości.

Oddziaływania wychowawcze szkoły są spójne, oparte na tradycji i przestrzeganiu ogólnie przyjętych zasad. Szkoła realizuje zadania edukacyjne adekwatne do możliwości uczniów. Rozwija aktywność i wrażliwość na potrzeby innych poprzez zaangażowanie w działania na rzecz środowiska.