Misja szkoły

  • Wychowujemy i kształcimy w bezpiecznej i twórczej atmosferze młodego człowieka bytomianina, Polaka, Europejczyka – świadomego dziedzictwa kulturowego swego narodu.
  • Pomagamy uczniom w zdobywaniu i opanowaniu wiedzy oraz umiejętności w stopniu, na jaki pozwalają ich zdolności i predyspozycje z uwzględnieniem pasji uczniów.
  • Rozwijamy w młodym człowieku wrażliwość, tolerancję oraz odpowiedzialność za siebie i innych.
  • Dbamy o życzliwą atmosferę, wzmacnianie wzajemnego zaufania i stworzenie atmosfery sprzyjającej współpracy z uczniami, rodzicami i środowiskiem lokalnym.
  • Uczymy, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie, ukierunkowując uczniów na osiągnięcie sukcesu.

Wizja szkoły

  • Nasza szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania i uczenia się przebiega w przyjaznej atmosferze. Dbamy o bezpieczeństwo i komfort nauki.
  • Przygotowujemy do świadomego podejścia do egzaminu w klasie 8 i wykazania się optymalnymi wynikami.
  • Zapewniamy naukę z wykorzystaniem nowoczesnej bazy szkoły.
  • Uczymy kreatywności, komunikacji, przedsiębiorczości oraz umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, dzięki aktywnej postawie nauczycieli.
  • Doskonalimy umiejętność funkcjonowania we współczesnym świecie.
  • Oddziałujemy wychowawczo, opierając się na tradycji i przestrzeganiu norm społecznych.
  • Rozwijamy wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.

Absolwent naszej szkoły:

  • wykazuje potrzebę zdobywania wiedzy o świecie,
  • stosuje zdobytą wiedzę w praktyce,
  • szuka w świecie dobra, prawdy i piękna,
  • jest życzliwy, tolerancyjny,
  • potrafi pracować w zespole
  • wykazuje kreatywność i konsekwentnie dąży do realizacji wyznaczonych celów,
  • cechuje go kultura osobista,
  • jest świadomym i odpowiedzialnym obywatelem i patriotą.

Kadrę szkoły tworzą osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, kreatywne, aktywne zawodowo. Działalność edukacyjną i wychowawczą organizują w oparciu o metody aktywne. Razem z rodzicami wspieramy każde dziecko w rozwijaniu indywidualnych możliwości intelektualnych i kształtowaniu własnej osobowości.

Oddziaływania wychowawcze szkoły są spójne, oparte na tradycji i przestrzeganiu ogólnie przyjętych zasad. Szkoła realizuje zadania edukacyjne adekwatne do możliwości uczniów. Rozwija aktywność i wrażliwość na potrzeby innych poprzez zaangażowanie w działania na rzecz środowiska.