Administratorem danych osobowych
jest Szkoła Podstawowa nr 45 z siedzibą przy ul. Zakątek 20 41-907 Bytom

dane kontaktowe Inspektora IOD – Marzena Kryszkowska
Urząd Miasta Bytom, ul. Smolenia 35, e-mail: iod_edu@um.bytom.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:

  1. w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa;
  2. odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa;
  3. dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych;
  4. osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usuwania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(UE 2016/679). Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
  5. podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne;
  6. w przypadku braku podstawy prawnej pozyskiwanie danych osobowych od osób, których dane dotyczą, wymagane jest uzyskanie zgody tej osoby na ich przetwarzanie, a osoba ta jest informowana, że ma prawo cofnięcia zgody w każdym momencie.