Administratorem danych osobowych
w Szkole Podstawowej nr 45 w Bytomiu, 41-902 Bytom ul. Zakątek 20
jest Dyrektor Szkoły

dane kontaktowe Inspektora IOD – Marzena Kryszkowska
Urząd Miasta Bytom, ul. Smolenia 35, e-mail: iod_edu@um.bytom.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:
1/ w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa.
2/ odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa.
3/ dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych;
4/ osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(UE 2016/679). Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
5/ podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne.
6/ w przypadku braku podstawy prawnej pozyskiwanie danych osobowych od osób, których dane dotyczą, wymagane jest uzyskanie zgody tej osoby na ich przetwarzanie, a osoba ta jest informowana, że ma prawo cofnięcia zgody w każdym momencie.