Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski jest jednym z czterech organów szkoły, obok dyrektora, rady pedagogicznej i rady rodziców, zrzeszającym wszystkich uczniów i uczennice szkoły.

Samorząd jest demokratyczną instytucją, której celem jest zapewnienie wszystkim uczniom możliwości wpływania na to, jak wygląda i działa szkoła.

Co nas wyróżnia?

1. Jako jedyna szkoła z Bytomia zdobyliśmy certyfikat Szkoły Demokracji z wyróżnieniem, potwierdzający, że szkoła wspiera samorządność uczniów i uczennic (2022 rok)
2. Co roku bierzemy udział w ogólnopolskim projekcie Młodzi w akcji+ działając dla szkolnej i lokalnej społeczności
3. Spotykamy się w ramach Nieformalnej Rady Szkoły
4. Organizujemy konkursy i imprezy

 

Chcesz do nas dołączyć?

Skrzynki na uczniowskie pomysły znajdują się obok sali 108 w budynku A oraz obok sali 16 w budynku B, odpowiadamy w każdy piątek na tablicach Samorządu Uczniowskiego.

Zmieniajmy razem szkołę na lepsze!

Samorząd Uczniowski 2023/2024
  Maria Pisko, Agata Nowak, Nikola Kania, Tomasz Baner, Cati Mieszczan

 

Działania samorządu koordynują panie:

Anna Mierzwiak – budynek A
Natalia Czornyj, Beata Soroko-Kałuża – budynek B

SAMORZĄD UCZNIOWSKI – PREZENTACJA

Plan Pracy Samorządu Szkolnego
Ordynacja wyborcza SU SP45 w Bytomiu 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu

I. CELE SAMORZĄDU.

   1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.
   2. Zapewnienie partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
   3. Stworzenie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy.
   4. Wdrażanie do zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samodyscypliny uczniów.

II. ZADANIA SAMORZĄDU.

   1. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i innych obowiązków zawartych w statucie szkoły.
   2. Przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnienie wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej.
   3. Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnych warunkach materialnych lub losowych.
   4. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno – krajoznawczych.
   5. Organizowanie wypoczynku i rozrywki.
   6. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy i szkoły. Inspirowanie do udziału w pracy społeczno – użytecznej w środowisku.
   7. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
   8. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami.
   9. Dbanie w całokształcie swojej działalności o dobre imię i honor szkoły.

III. UPRAWNIENIA SAMORZĄDU.

   1. Samorząd może przedstawić dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji praw uczniów, takich jak:
    • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
    • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
    • prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
    • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
    • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
   2. Wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży, udział w formowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej.
   3. Dysponowanie funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz wpływ na wykorzystanie wspólnie wypracowanych przez młodzież środków.

IV. ORGANIZACJA SAMORZĄDU.

   1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.
   2. Najwyższą władzą samorządu uczniowskiego jest zebranie ogółu ich członków.
   3. Władzą wykonawczą samorządu są rady samorządu szkolnego – uczniowskiego i komisje rewizyjne.
   4. Strukturę organizacyjną rad samorządów uczniowskich i komisji rewizyjnych oraz liczbę ich członków ustanawia zebranie ogółu członków samorządów zgodnie z potrzebami i możliwościami.
   5. Rady samorządów realizują zadania określone w rozdz. II i korzystają z uprawnień zawartych w rozdz. III. Komisje rewizyjne czuwają nad prawidłowym gospodarowaniem środkami finansowymi samorządu.
   6. Kadencja rad samorządów i komisji rewizyjnych trwa przez okres roku szkolnego.
   7. Samorządy mogą powoływać SĄD KOLEŻEŃSKI do rozpatrywania konfliktów.
   8. Rady samorządów i komisje rewizyjne współpracują z wychowawcami klas i władzami szkoły.
   9. Rady samorządów i komisje rewizyjne informują ogół uczniów o swojej działalności i składają im sprawozdania.

V. FUNDUSZE SAMORZĄDU.

   1. Samorządy mogą posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności.
   2. Dysponentami funduszy są rady samorządu.
   3. Fundusze samorządu mogą być tworzone z kwot uzyskiwanych za wykonywaną przez uczniów odpłatną pracę, z organizowanych przez samorząd imprez dochodowych, a także ze środków przekazywanych przez władze szkoły, radę rodziców.
   4. Operacje finansowe i dokumentacja powinny być prowadzone z ogólnymi zasadami obowiązującymi w gospodarce budżetowej.

VI. OBOWIĄZKI WŁADZ SZKOŁY WOBEC SAMORZĄDU.

   1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządów, a w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.
   2. Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności samorządu.
   3. Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniowskich.
   4. Czuwanie nad zgodnością działalności samorządu uczniowskiego z celami wychowawczymi szkoły.
   5. Sprawowanie nadzoru i udzielanie pomocy w zakresie zgodnego z obowiązującymi przepisami, gospodarowania środkami finansowymi.
   6. Powoływanie opiekuna samorządu uczniowskiego z ramienia rady pedagogicznej, wybranego w demokratycznych wyborach przez większość uczniów szkoły.

VII. OBOWIĄZKI OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

   1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań w szczególności wymagających udziału nauczycieli i dyrekcji szkoły.
   2. Zapewnienie z upoważnienia dyrektora szkoły niezbędnych warunków organizacyjnych.
   3. Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.
   4. Informowanie młodzieży o uchwałach rad pedagogicznych dotyczących spraw uczniowskich.
   5. Uczestnictwo w ocenianiu pracy samorządu dokonywanej przez dyrekcję szkoły i radę pedagogiczną.

Z życia SU

Kto tworzy Samorząd Uczniowski?

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły. Społeczność uczniowska rokrocznie wybiera spośród siebie liderów i członków poszczególnych sekcji, którzy później stoją na straży samorządności.

W roku szkolnym 2023/24 wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Festiwalu Szkoły Demokracji – Razem Lepiej! Uczniowie wykonali zadania, zdobyli nagrody, a także stworzyli mem reklamujący Samorząd oraz przedstawili opiekunów SU jako postacie z gry Magia i Miecz.

W roku 2022/2023 nasz Samorząd Uczniowski wziął udział w Ogólnopolskim Programie Młodzi w akcji+ oraz w Ogólnopolskim Festiwalu Włącz Wolontariat!. Za wykonanie wszystkich zadań zdobyliśmy bon do księgarni internetowej, który przekazaliśmy szkolnej bibliotece na zakup książek.

Miło nam poinformować, że Samorząd Uczniowski otrzymał grant w wysokości 4000PLN, w ramach programu Szkoła Demokracji, na realizację uczniowskich posłów (strefa relaksu w budynku B). 

     

Do 30 czerwca 2022r. możemy szczycić się mianem Szkoły Demokracji, ale to nie znaczy, że spoczywamy na laurach. W tym roku wzięliśmy już udział w inauguracji ogólnopolskiego programu Szkoła Demokracji, za nami warsztaty podczas których zaplanowaliśmy działania na ten rok szkolny.

   

W 2020 roku Samorząd Uczniowski przyłączył się do programu Młodzi w Akcji+, którego celem jest zachęcenie uczniów do podejmowania działań na rzecz swojego najbliższego otoczenia przez realizację projektów społecznych. Nasz Samorząd Uczniowski będzie realizował zadania, by poprzez działanie przygotowywać się do działania w społeczeństwie obywatelskim. Zespoły uczniowskie podczas trwania programu wybierają ścieżkę tematyczną, zgodnie z którą tworzą własny projekt. Będą więc mogli mi. in. nauczyć się debatować o sprawach lokalnych, stworzyć reportaż o swoich sąsiadach czy zaplanować rozwój najbliższej okolicy razem z jej mieszkańcami. Przed nami warsztaty, wykłady on-line oraz realizacja wyznaczonych zadań.

O szczegółach informujemy Was na tablicy ogłoszeń i w mediach społecznościowych.
Zamontowaliśmy także dla Was skrzynki na pomysły w budynku A i B, piszcie co zrobić, aby w szkole było fajniej. Odpowiadamy w czwartki na tablicy ogłoszeń :). Pozdrawiamy!
Wasz Samorząd.

Dzięki pracy w samorządzie uczniowie rozwijają swoją samorządność, uczą się odpowiedzialności i świadomego podejmowania decyzji.

A w czerwcu, po powrocie do nauczania stacjonarnego…

Samorząd Uczniowski zorganizował koncert dla uczniów klas 7 i 8. Celem była integracja szkolnej społeczności po długim okresie nauczania zdalnego. Uczniowie mogli posłuchać klasycznych, rockowych hitów. Koncert zorganizowaliśmy w ramach udziału w projekcie Młodzi w akcji+.

      

Certyfikat: Szkoła Demokracji

Samorząd Uczniowski pracował cały rok, także zdalnie, realizując wyzwania z projektu Szkoła Demokracji. Miło nam poinformować, że jako jedyna szkoła z Bytomia zdobyliśmy certyfikat z wyróżnieniem i możemy szczycić się mianem Szkoły Demokracji. Nasi uczniowie brali udział w szkoleniach, warsztatach i wykładach, aby jak najlepiej działać dla szkolnej społeczności. W tegorocznej edycji programu wzięły udział 72 szkoły, a 32 z nich, w tym MY, uzyskały certyfikat z wyróżnieniem.