Samorząd uczniowski

Największą i najważniejszą organizacją dzieci i młodzieży w naszej szkole jest Samorząd Uczniowski. Swą coroczną działalność rozpoczynamy od przeprowadzenia demokratycznych wyborów władz samorządowych. Kandydatami są przedstawiciele z każdej klasy od IV do VIII. 

A w czerwcu, po powrocie do nauczania stacjonarnego…

Samorząd Uczniowski zorganizował koncert dla uczniów klas 7 i 8. Celem była integracja szkolnej społeczności po długim okresie nauczania zdalnego. Uczniowie mogli posłuchać klasycznych, rockowych hitów. Koncert zorganizowaliśmy w ramach udziału w projekcie Młodzi w akcji+.

      

Certyfikat: Szkoła Demokracji

Samorząd Uczniowski pracował cały rok, także zdalnie, realizując wyzwania z projektu Szkoła Demokracji. Miło nam poinformować, że jako jedyna szkoła z Bytomia zdobyliśmy certyfikat z wyróżnieniem i możemy szczycić się mianem Szkoły Demokracji. Nasi uczniowie brali udział w szkoleniach, warsztatach i wykładach, aby jak najlepiej działać dla szkolnej społeczności. W tegorocznej edycji programu wzięły udział 72 szkoły, a 32 z nich, w tym MY, uzyskały certyfikat z wyróżnieniem. 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI w roku szkolnym 2021/2022
przy Szkole Podstawowej nr 45 w Bytomiu

 

  budynek B budynek A
PRZEWODNICZĄCY:  Oliwia Porembska  Gabriela Selega
ZASTĘPCY:
Julia Gritner Oliwier Świerczyński
SEKRETARZ:
Michał Lusek Zofia Bogacka 

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY OWOCNEJ PRACY

Działania samorządu koordynują panie:

Anna Mierzwiak – budynek A
Natalia Czornyj, Beata Soroko-Kałuża – budynek B

 

Kto tworzy Samorząd Uczniowski?

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły. Społeczność uczniowska rokrocznie wybiera spośród siebie liderów i członków poszczególnych sekcji, którzy później stoją na straży samorządności.

Do 30 czerwca 2022r. możemy szczycić się mianem Szkoły Demokracji, ale to nie znaczy, że spoczywamy na laurach. W tym roku wzięliśmy już udział w inauguracji ogólnopolskiego programu Szkoła Demokracji, za nami warsztaty podczas których zaplanowaliśmy działania na ten rok szkolny. 

   

W 2020 roku Samorząd Uczniowski przyłączył się do programu Młodzi w Akcji+, którego celem jest zachęcenie uczniów do podejmowania działań na rzecz swojego najbliższego otoczenia przez realizację projektów społecznych. Nasz Samorząd Uczniowski będzie realizował zadania, by poprzez działanie przygotowywać się do działania w społeczeństwie obywatelskim. Zespoły uczniowskie podczas trwania programu wybierają ścieżkę tematyczną, zgodnie z którą tworzą własny projekt. Będą więc mogli mi. in. nauczyć się debatować o sprawach lokalnych, stworzyć reportaż o swoich sąsiadach czy zaplanować rozwój najbliższej okolicy razem z jej mieszkańcami. Przed nami warsztaty, wykłady on-line oraz realizacja wyznaczonych zadań. 

O szczegółach informujemy Was na tablicy ogłoszeń i w mediach społecznościowych. 
Zamontowaliśmy także dla Was skrzynki na pomysły w budynku A i B, piszcie co zrobić, aby w szkole było fajniej. Odpowiadamy w czwartki na tablicy ogłoszeń :). Pozdrawiamy!
Wasz Samorząd.

Dzięki pracy w samorządzie uczniowie rozwijają swoją samorządność, uczą się odpowiedzialności i świadomego podejmowania decyzji.

Plan Pracy Samorządu Szkolnego
Ordynacja wyborcza SU SP45 w Bytomiu

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu

I. CELE SAMORZĄDU.

   1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów.
   2. Zapewnienie partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
   3. Stworzenie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy.
   4. Wdrażanie do zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli i samodyscypliny uczniów.

II. ZADANIA SAMORZĄDU.

   1. Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych i innych obowiązków zawartych w statucie szkoły.
   2. Przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnienie wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej.
   3. Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnych warunkach materialnych lub losowych.
   4. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno – krajoznawczych.
   5. Organizowanie wypoczynku i rozrywki.
   6. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania prac na rzecz klasy i szkoły. Inspirowanie do udziału w pracy społeczno – użytecznej w środowisku.
   7. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
   8. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami.
   9. Dbanie w całokształcie swojej działalności o dobre imię i honor szkoły.

III. UPRAWNIENIA SAMORZĄDU.

   1. Samorząd może przedstawić dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji praw uczniów, takich jak:
    • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
    • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
    • prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
    • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
    • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
   2. Wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży, udział w formowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej.
   3. Dysponowanie funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz wpływ na wykorzystanie wspólnie wypracowanych przez młodzież środków.

IV. ORGANIZACJA SAMORZĄDU.

   1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.
   2. Samorząd uczniowski działa w ramach następujących sekcji:
    • SEKCJA NAUKI – zadaniem tej sekcji jest organizowanie doraźnej, koleżeńskiej pomocy w nauce, pomocy w organizowaniu odczytów, wycieczek itp. Sekcja nauki pomaga także przy organizowaniu kółek zainteresowań.
    • SEKCJA PRAC SPOŁECZNO-UŻYTECZNYCH – sekcja ta pomaga w organizowaniu prac społeczno-użytecznych na rzecz szkoły.
    • SEKCJA HIGIENY – prowadzi przeglądy i konkursy czystości i porządku, dyżury, apteczkę, organizuje prace związane z utrzymaniem porządku i higieny w szkole.
    • SEKCJA KULTURALNO-OŚWIATOWA – pomaga w organizowaniu uroczystości szkolnych, zespołów tanecznych, dekoratorskich i recytatorskich.
    • SEKCJA SPORTOWA – pomaga w organizowaniu życia sportowego szkoły: rozgrywki klasowe, wycieczki o charakterze sportowym, imprezy sportowe.
   3. Najwyższą władzą samorządu uczniowskiego jest zebranie ogółu ich członków.
   4. Władzą wykonawczą samorządu są rady samorządu szkolnego – uczniowskiego i komisje rewizyjne.
   5. Strukturę organizacyjną rad samorządów uczniowskich i komisji rewizyjnych oraz liczbę ich członków ustanawia zebranie ogółu członków samorządów zgodnie z potrzebami i możliwościami.
   6. Rady samorządów realizują zadania określone w rozdz. II i korzystają z uprawnień zawartych w rozdz. III. Komisje rewizyjne czuwają nad prawidłowym gospodarowaniem środkami finansowymi samorządu.
   7. Kadencja rad samorządów i komisji rewizyjnych trwa przez okres roku szkolnego.
   8. Samorządy mogą powoływać SĄD KOLEŻEŃSKI do rozpatrywania konfliktów.
   9. Rady samorządów i komisje rewizyjne współpracują z wychowawcami klas i władzami szkoły.
   10. Rady samorządów i komisje rewizyjne informują ogół uczniów o swojej działalności i składają im sprawozdania.

V. FUNDUSZE SAMORZĄDU.

   1. Samorządy mogą posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności.
   2. Dysponentami funduszy są rady samorządu.
   3. Fundusze samorządu mogą być tworzone z kwot uzyskiwanych za wykonywaną przez uczniów odpłatną pracę, z organizowanych przez samorząd imprez dochodowych, a także ze środków przekazywanych przez władze szkoły, radę rodziców.
   4. Operacje finansowe i dokumentacja powinny być prowadzone z ogólnymi zasadami obowiązującymi w gospodarce budżetowej.

VI. OBOWIĄZKI WŁADZ SZKOŁY WOBEC SAMORZĄDU.

   1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządów, a w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.
   2. Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności samorządu.
   3. Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniowskich.
   4. Czuwanie nad zgodnością działalności samorządu uczniowskiego z celami wychowawczymi szkoły.
   5. Sprawowanie nadzoru i udzielanie pomocy w zakresie zgodnego z obowiązującymi przepisami, gospodarowania środkami finansowymi.
   6. Powoływanie opiekuna samorządu uczniowskiego z ramienia rady pedagogicznej, wybranego w demokratycznych wyborach przez większość uczniów szkoły.

VII. OBOWIĄZKI OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

   1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań w szczególności wymagających udziału nauczycieli i dyrekcji szkoły.
   2. Zapewnienie z upoważnienia dyrektora szkoły niezbędnych warunków organizacyjnych.
   3. Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.
   4. Informowanie młodzieży o uchwałach rad pedagogicznych dotyczących spraw uczniowskich.
   5. Uczestnictwo w ocenianiu pracy samorządu dokonywanej przez dyrekcję szkoły i radę pedagogiczną.