PCK / TPD /wolontariat


       Polski Czerwony Krzyż

PCK jest organizacją humanitarną. Podstawową misją tej organizacji jest zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności.

Celem działalności Szkolnego Koła PCK pod kierunkiem mgr M. Stypułkowska przy SP45 w Bytomiu jest uczenie wrażliwości, szacunku i właściwych postaw wobec chorych, niepełnosprawnych, biednych i skrzywdzonych przez los.

W ramach niesienia pomocy humanitarnej uczniowie naszej szkoły biorą udział w akcjach charytatywnych nie tylko w Bytomiu, ale również w innych miastach naszego kraju. Aby pomóc najbiedniejszym z naszej szkoły, Szkolny Koło PCK przeprowadziło akcję pt. „Podziel się śniadaniem ze swoim kolegą”. Zebraną kwotę przeznaczono na dofinansowanie obiadów w stołówce szkolnej.

W celu kształcenia właściwych nawyków higienicznych Szkolne Koło PCK współpracuje z pielęgniarką szkolną, która organizuje dla uczniów pogadanki na temat higieny i zdrowego stylu życia.

W klasach I-III realizowano program Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – „Ratujemy i uczymy ratować” oraz spotkania z ratownikiem medycznym.

Od kilku lat Zarząd Rejonowy PCK w Bytomiu organizuje dla uczniów klas IV szkolenia udzielania pomocy przedmedycznej.

Zadania Szkolnego Koła PCK realizowane są zgodnie z założeniami.


do góry

  TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI W SP45 W BYTOMIU

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest pozarządową organizacją założoną w 1919 roku, działającą na rzecz dzieci i zajmującą się działalnością opiekuńczo-wychowawczą. Głównym celem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci działającym przy Szkole Podstawowej Nr 45 w BYTOMIU, której opiekunem jest mgr Beata Surowiec, jest udzielanie pomocy dzieciom z rodzin ubogich, wielodzietnych, dotkniętych bezrobociem, rozbitych i zagrożonych patologią społeczną. Największą satysfakcją i nagrodą dla członków jest świadomość pomagania dzieciom, dostarczania im chwil radości i poczucia bezpieczeństwa.

Działalność swoją prowadzimy w oparciu o środki pochodzące ze składek członkowskich, akcji charytatywnych oraz od sponsorów. Organizujemy zbiórki zabawek, przyborów szkolnych i odzieży. Staraniem członków Szkolnego Koła TPD i PCK każdego roku kilkudziesięciu uczniów naszej szkoły otrzymuje paczki świąteczne, które trafiają do rodzin najbardziej potrzebujących.

W miarę możliwości dofinansowujemy bilety na  imprezy kulturalne, wycieczki dla dzieci, udzielamy pomocy w przypadkach losowych. Staramy się włączać w akcje organizowane przez Zarząd Miejski TPD.

Nasza organizacja nie tylko pomaga finansowo i materialnie, ale również chroni praw dzieci, wspiera ich rozwój. Współpracujemy systematycznie z Samorządem Uczniowskim, Szkolnym Kołem PCK i pedagogiem szkolnym. Organizujemy imprezy, konkursy i akcje dla dzieci. 


do góry 

KLUB WOLONTARIATU

                              „Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie.
Ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło

i do nas wraca”
Flora Edwards

Wolontariat to jedna z możliwości angażowania się w sprawy społeczne dlatego od wielu lat w naszej szkole działa Szkolny Klub Wolontariatu. Członkami klubu są wszyscy chętni uczniowie SP45 zainteresowani ideą wolontariatu (łac. voluntarius – dobrowolny), czyli bezinteresownego niesienia pomocy potrzebującym.

W ramach działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu organizowane są spotkania popularyzujące wiedzę o wolontariacie, służące organizacji wszelkich zbiórek i akcji charytatywnych. Co roku podejmujemy szereg działań wolontaryjnych: zbiórkę nakrętek dla chorych dzieci, zbiórkę odzieży dla podopiecznych noclegowni, udział w akcji „Szlachetna Paczka”, WOŚP, mycie grobów osób zasłużonych dla Bytomia, „Pączek dla Afryki”, zbiórki na rzecz schroniska i wiele innych…

Praca wolontariuszy w Szkolnym Klubie Wolontariatu daje każdemu młodemu człowiekowi szansę na rozwój własnej osobowości, stwarza szansę na rozwijanie umiejętności i kompetencji miękkich. przyczynia się do odkrywania nowych talentów, nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni, przyczynia się do ciekawego i twórczego spędzenia wolnego czasu.

Więcej informacji u p. Anity Jagody w budynku A i pedagoga Katarzyny Całuń-Sikory w budynku B.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronach:

http://e-wolontariat.pl
https://www.niemozliwego.pl/wolontariusz/ 


do góry