PCK / TPD


       Polski Czerwony Krzyż

PCK jest organizacją humanitarną. Podstawową misją tej organizacji jest zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności.

Celem działalności Szkolnego Koła PCK pod kierunkiem mgr A. Jagoda  i mgr J. Andruszkiewicz przy SP45 w Bytomiu jest uczenie wrażliwości, szacunku i właściwych postaw wobec chorych, niepełnosprawnych, biednych i skrzywdzonych przez los.

W ramach niesienia pomocy humanitarnej uczniowie naszej szkoły biorą udział w akcjach charytatywnych nie tylko w Bytomiu, ale również w innych miastach naszego kraju. Aby pomóc najbiedniejszym z naszej szkoły, Szkolny Koło PCK przeprowadziło akcję pt. „Podziel się śniadaniem ze swoim kolegą”. Zebraną kwotę przeznaczono na dofinansowanie obiadów w stołówce szkolnej.

Od kilku lat uczniowie biorą udział w konkursie pt. „Gorączka Złota”, który jest organizowany przez Zarząd Rejonowy PCK w Bytomiu. Celem konkursu jest pozyskanie środków na zorganizowanie wakacji dla najbiedniejszych dzieci z naszego miasta. W jednym z konkursów SP45 zdobyła II miejsce w Bytomiu. Dla mniej zamożnych dzieci z naszej szkoły PCK organizuje paczki świąteczne.

W celu kształcenia właściwych nawyków higienicznych Szkolne Koło PCK współpracuje z pielęgniarką szkolną, która organizuje dla uczniów pogadanki na temat higieny i zdrowego stylu życia.

W klasach I-III realizowano program Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – „Ratujemy i uczymy ratować”.

Od kilku lat Zarząd Rejonowy PCK w Bytomiu organizuje dla uczniów klas IV szkolenia udzielania pomocy przedmedycznej.

Zadania Szkolnego Koła PCK realizowane są zgodnie z założeniami.


do góry

  TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI W SP45 W BYTOMIU

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest pozarządową organizacją założoną w 1919 roku, działającą na rzecz dzieci i zajmującą się działalnością opiekuńczo-wychowawczą. Głównym celem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci działającym przy Szkole Podstawowej Nr 45 w BYTOMIU, której opiekunem jest mgr Beata Surowiec, jest udzielanie pomocy dzieciom z rodzin ubogich, wielodzietnych, dotkniętych bezrobociem, rozbitych i zagrożonych patologią społeczną. Największą satysfakcją i nagrodą dla członków jest świadomość pomagania dzieciom, dostarczania im chwil radości i poczucia bezpieczeństwa.

Działalność swoją prowadzimy w oparciu o środki pochodzące ze składek członkowskich, akcji charytatywnych oraz od sponsorów. Organizujemy zbiórki zabawek, przyborów szkolnych i odzieży. Staraniem członków Szkolnego Koła TPD i PCK każdego roku kilkudziesięciu uczniów naszej szkoły otrzymuje paczki świąteczne, które trafiają do rodzin najbardziej potrzebujących.

W miarę możliwości dofinansowujemy bilety na  imprezy kulturalne, wycieczki dla dzieci, udzielamy pomocy w przypadkach losowych. Staramy się włączać w akcje organizowane przez Zarząd Miejski TPD.

Nasza organizacja nie tylko pomaga finansowo i materialnie, ale również chroni praw dzieci, wspiera ich rozwój. Współpracujemy systematycznie z Samorządem Uczniowskim, Szkolnym Kołem PCK i pedagogiem szkolnym. Organizujemy imprezy, konkursy i akcje dla dzieci. 


do góry